ПРО НАС

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація природоохоронних територій України» (надалі – Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, яка створена для підтримки природоохоронних територій України, об’єднання їх в єдину систему, підвищення рівня управління природно-заповідним фондом та екологічної просвіти населення на основі використання інтелектуального потенціалу, матеріальних та фінансових засобів, сприяння реалізації Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття і Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, затвердженої Законом України від 21 вересня 2000 року № 1989.


До Асоціації увійшли представники багатьох природоохоронних територій з усієї України, як національного, так й місцевого значення. Створено 17 місцевих осередків Асоціації. Головою Асоціації було обрано Стеценка Миколу Пилиповича.

Асоціацію було створено за підтримки спільного проекту Програми розвитку ООН в Україні та Глобального Екологічного Фонду “Зміцнення управління та фінансової стійкості  національної системи природоохоронних територій в Україні”. Асоціація відкрита для співпраці з державними органами, міжнародними організаціями, громадськими організаціями, приватними установами та громадянами у напрямках, що відповідають завданням її діяльності.

Основними завданнями Асоціації є:
  • збереження, відтворення та екологічно збалансоване використання природних ресурсів на територіях природно-заповідного фонду України та на територіях, що зарезервовані для заповідання;
  • сприяння розширенню площі території національної екологічної мережі та її поєднанню з екомережами сусідніх країн, що входять до Всеєвропейської екологічної мережі, всебічному розвитку міжнародної співпраці у цій сфері;
  • участь у виробленні національної екологічної політики держави, удосконалення нормативно-правової бази у сфері збереження, розширення, відтворення та охорони єдиної системи територій з природним станом ландшафту та інших унікальних територій;
  • участь у розробці планів управління територіями природно-заповідного фонду;
  • організація та цільове фінансування відповідних наукових досліджень та здійснення моніторингу природних систем;
  • проведення спільної видавничої та просвітницької діяльності;
  • сприяння розвитку національного та міжнародного співробітництва для підняття престижу та підвищення потенціалу природно-заповідних територій України.
                         Нова редакція Статуту


ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними  зборами членів
Громадської організації
"АСОЦІАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ"
Протокол № 1/17
від 12 червня 2017 р.
                                                                                                                                                      
                                                                                             С ТА Т У ТГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ"АСОЦІАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ"

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.       ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ" (надалі Асоціація) є  добровільним громадським об’єднанням, яке об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом.
1.2.       Асоціація об’єднує на добровільних засадах фізичних осіб, що поділяють статутні мету та завдання Асоціації.
1.3.       Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об'єднання», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом.
1.4.       Асоціація утворена і діє на принципах: добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.5.         Діяльність Асоціації  поширюється на територію України та інших держав, де будуть створені її відокремлені підрозділи.  
1.6.         Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків в національній та іноземних валютах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням або круглу печатку зі своїм повним найменуванням та емблемою, штампи, бланки, та інші реквізити. 
1.7.         Асоціація може використовувати  власну символіку: прапор, герб, емблеми, які є її символами і відмінними знаками. Символіка  затверджується  Правлінням Асоціації. Символіка Асоціації підлягає державній реєстрації у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
1.8.         Асоціація не ставить своєю метою отримання прибутку, створюється та здійснює свою діяльність як  неприбуткова Асоціація,  відповідно до законодавства України.
1.9.         Найменування Асоціації:
- українською мовою:
повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ"
скорочене – ГО "АСОЦІАЦІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ";
- англійською мовою:
повне  – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "ASSOCIATION OF PROTECTED AREAS OF UKRAINE"
скорочене – NGO "ASSOCIATION OF PROTECTED AREAS OF UKRAINE".
1.10.      Місцезнаходження Асоціації – 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 5-Б.

2.      МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ
2.1. Метою діяльності Асоціації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів, що ґрунтуються на сприянні розвитку природно-заповідної справи в Україні, реалізації положень Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття і Загальнодержавних програм формування національної екологічної політики України, сприяння екологопросвітницькій діяльності.
2.2. Основними напрямами діяльності Асоціації є:
-          сприяння збереженню, відтворенню та екологічно збалансованому використанню природних ресурсів на територіях природно-заповідного фонду України та на територіях, що зарезервовані для заповідання;
-          участь у виробленні національної екологічної політики України, удосконаленні нормативно-правової бази у сфері збереження, розширення, відтворення та охорони єдиної системи територій з природним станом ландшафту та інших унікальних територій;
-          сприяння збереженню генетичного фонду живої природи, зупиненню втрат природних та напівприродних територій, змінених у процесі людської діяльності;
-          сприяння розширенню площі території національної екологічної мережі та її поєднанню з екомережами сусідніх країн, що входять до Всеєвропейської екомережі, всебічному розвитку міжнародної співпраці у цій сфері;
-          сприяння забезпеченню повноцінного виконання екологічних, соціальних та економічних функцій установ природно-заповідного фонду України;
-          сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення екологічного та соціально-економічного становища регіонів України;
-          сприяння здійсненню природоохоронної діяльності;
-          сприяння створенню екологічних інформаційних систем як окремо, так і відповідних елементів у всесвітній мережі Інтернет;
-          сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури;
-          сприяння створенню, охороні та проведення моніторингових досліджень об’єктів природно-заповідного фонду;
-          сприяння розробці менеджмент-планів для водно-болотних угідь міжнародного значення;
-          сприяння розробці регіональних схем формування національної екологічної мережі;
-          сприяння оцінці стану популяції видів рослин та тварин, занесених у Червону Книгу України;
-          сприяння інвентаризації місць зростання видів рослин, занесених у Червону Книгу України та рослинних угрупувань занесених у Зелену Книгу України;
-          сприяння інвентаризації природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
-          сприяння проведенню комплексних досліджень з метою розробки наукових основ збереження та ефективного використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
-          сприяння розробці проектів організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
-          сприяння проведенню наукових та спеціальних обстежень ландшафтів та господарчої діяльності на прилеглих територіях до природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, ландшафтних природних парків, пам’ятників природи, заказників, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва;
-          сприяння підготовці наукового обґрунтування необхідності резервування територій для послідуючого створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
-          сприяння розробці загальнодержавних, регіональних та місцевих програм з питань охорони, використання, відтворення тваринного світу;
-          сприяння проведенню науково-дослідної роботи на територіях природно-заповідного фонду, заходів з охорони та відтворення тваринного та рослинного світу;
-          участь у роботах Державного кадастру тваринного та рослинного світу;
-          сприяння проведенню робіт з відтворення та інтродукції видів флори та фауни;
-          участь у формуванні та координації освітньо-виховних програм та проектів з екологічної і природоохоронної освіти населення;
-          соціально-правовий захист законних інтересів членів Асоціації в органах місцевого самоврядування, державної влади і громадських об’єднаннях.
2.3. Для реалізації статутної мети Асоціація має право:
-          вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
-          розробляти, пропагувати та забезпечувати виконання своїх природоохоронних програм, брати участь у розробці й виконанні державних, регіональних, місцевих та інших екологічних програм;
-          звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
-          одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
-          брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
-          за рахунок власних і залучених ресурсів організовувати практичні заходи, спрямовані на збереження і відтворення природних багатств, охорону навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки;
-          отримувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування в установленому порядку інформацію про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації в Україні, певному  регіоні, на окремих об'єктах, при необхідності організовувати проведення наукових досліджень;
-          організовувати проведення громадської екологічної експертизи й аудиту, залучати до їх здійснення незалежних експертів, оприлюднювати висновки експертизи й аудиту та передавати їх органам, уповноваженим приймати управлінські рішення;
-          подавати до суду позови про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
-          вносити до відповідних органів пропозиції про заснування (оголошення) територій та об'єктів природно-заповідного фонду, забезпечення їх охорони, ефективного використання та відтворення природних комплексів та об’єктів, сприяти державним органам в їх діяльності у цій сфері, приймати участь у контролі за додержанням режиму таких територій та об’єктів;
-          з метою участі у здійсненні просвітницької діяльності, вихованні й освіті створювати екологічні культурно-просвітні заклади, курси, організовувати лекції, виставки, конкурси, благодійні акції та інші заходи, може мати власні друковані органи, через які може видавати плакати, листівки, наочні посібники, довідники, буклети, книги та іншу друковану продукцію природоохоронної тематики, використовувати у своїй діяльності періодичну пресу, радіо, телебачення;
-          проводити мирні зібрання;
-          приймати участь в організації наукових та науково-виробничих семінарів, тренінгів, конференцій та симпозіумів, дискусій, екологічних таборів та інших масових заходів, а також виставок, лекторіїв, конкурсів, акцій спрямованих на залучення підприємств до вирішення екологічних проблем;
-          здійснювати міжнародні зв’язки з державними, науковими та громадськими організаціями зарубіжних країн, окремими зарубіжними громадянами з питань, що відносяться до статутної діяльності Асоціації, співпрацювати з українськими та міжнародними організаціями у сфері охорони навколишнього середовища та управління природними ресурсами;
-          забезпечувати організаційно-методичне, наукове та інформаційно-технічне супроводження програм різного рівня у сфері охорони навколишнього середовища та управління природними ресурсами;
-          забезпечувати консультативну допомогу членам Асоціації та іншим особам у сфері охорони навколишнього середовища та управління природними ресурсами;
-          приймати участь у організації та проведенні робіт з моніторингу навколишнього середовища, робіт з ландшафтного проектування,  незалежної екологічної експертизи, наукового обґрунтування лімітів на видобування природних ресурсів;
-          бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства,
-          бути позивачем і відповідачем у судах, представляти і захищати   законні інтереси Асоціації та законні інтереси своїх членів  у державних та громадських органах і організаціях;
-          здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), діяльність яких відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню; 
-          засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації, сприяти здійсненню інформаційно-методичної та видавничої діяльності;
-          брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
-          брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Асоціації;
-          здійснювати інші права, не заборонені законом.

                              3.  ЧЛЕНИ  АСОЦІАЦІЇ, ЇХ  ПРАВА  І  ОБОВ’ЯЗКИ
3.1.  Членами  Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, що досягли 14 років, визнають цей Статут,  сплатили вступний і членський грошові внески і сприяють діяльності Асоціації.
3.2. Порядок набуття і припинення членства  у Асоціації.
3.2.1. Прийом до  членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.
   Рішення про прийняття заявника в члени Асоціації приймається Правлінням  Асоціації  більшістю голосів, та оформлюється протоколом.
3.2.2. Членство в  Асоціації припиняється в наступних випадках:
-          вихід члена з Асоціації за його заявою, поданою до Правління Асоціації;
-          виключення з членів Асоціації;
-          смерті члена Асоціації;
-          припинення діяльності Асоціації.
                Рішення  про виключення з Асоціації приймається більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні, у наступних випадках:
-          порушення норм Статуту Асоціації;
-          здійснення дій, що завдали шкоди Асоціації та її членам;
-          за систематичну (більше одного року) несплату членських внесків без поважних причин.
                Рішення про виключення може бути оскаржене у місячний строк шляхом подання відповідної скарги на ім’я Президента Асоціації, який передає її на розгляд найближчих чергових чи позачергових Загальних зборів членів Асоціації. Рішення Загальних зборів членів є остаточним і оскарженню не підлягає. В разі виключення з будь-яких причин сплачені внески членам Асоціації не повертаються.
3.3. Члени Асоціації мають право: 
-           брати участь у статутній діяльності та заходах Асоціації;
-          обговорювати всі питання діяльності Асоціації, вносити пропозиції щодо поліпшення її роботи;
-          обирати і бути обраним до керівних та контролюючих органів Асоціації;
-          отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Асоціації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;
-          мати доступ до фінансових та інших звітів Асоціації;
-          брати участь у роботі громадських, творчих колективів, секцій, комісій, конференцій та інших заходах, що створені та проводяться в межах діяльності Асоціації;
-          користуватися всіма видами допомоги, що надає Асоціація;
-          брати участь у здійсненні незалежного громадського контролю за проведенням заходів по збереженню і раціональному використанню природних багатств, за додержанням чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища;
-          брати участь у наукових експедиціях, екскурсіях, конференціях, семінарах, рейдах, оглядах, конкурсах, у роботі екологічних культурно-просвітніх закладів, учбових та інших заходах; публікувати праці у виданнях Асоціації, користуватися її бібліотекою;
-          користуватися усією інформацією, яка є у розпорядженні Асоціації;
-          вільного виходу з Асоціації за письмовою заявою;
-          бути членом інших громадських об’єднань.
3.4.    Члени Асоціації зобов'язані: 
-          виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Асоціації;
-          виконувати вимоги керівних органів Асоціації, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;
-          брати активну участь у реалізації статутних цілей і завдань Асоціації;
-          раціонально використовувати природні ресурси, охороняти навколишнє природне середовище, вживати заходів щодо дотримання природоохоронного законодавства;
-          сприяти діяльності Асоціації та надавати їй всебічну допомогу у здійсненні практичних заходів, спрямованих на збереження і відтворення природних багатств, територій природно-заповідного фонду, забезпечення екологічної безпеки населення;
-          вести активну діяльність з поширення ідей та завдань охорони навколишнього природного середовища, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, брати участь у здійсненні інших природоохоронних заходів;
-          сплачувати вступні  та щорічні членські внески;
-          своєю практичною діяльністю сприяти досягненню статутних цілей Асоціації;
-          поширювати серед інших членів Асоціації набутий досвід роботи, надавати їм консультативну допомогу за напрямками своєї професійної діяльності.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ.
4.1.  Асоціація проводить свою роботу за принципами виборності керівних органів, гласності, періодичної звітності, колегіальності керівництва.
4.2. Асоціація має такі керівні органи:
-          Загальні збори членів Асоціації;
-          Правління Асоціації, яке очолює Президент Асоціації;
-          Дирекція Асоціації, яку очолює Виконавчий Директор Асоціації;
-          Ревізійну комісію Асоціації.
4.3. Загальні збори членів Асоціації.
4.3.1. Вищим керівним органом  Асоціації є Загальні збори членів Асоціації (надалі – Загальні збори).
4.3.2. Загальні збори скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Правління повідомляє про скликання і порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 1 місяць до початку їх проведення.
4.3.3. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Правління або на вимогу не менш як 1/3 членів Асоціації чи Ревізійної комісії Асоціації.
4.3.4. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 1/2 від загальної кількості членів Асоціації.
4.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів Асоціації належить:
1)        визначення та затвердження основних напрямів діяльності Асоціації, затвердження планів та звітів про їх виконання;
2)        внесення змін i доповнень до Статуту Асоціації;
3)        обрання та відкликання Президента, членів Правління, Виконавчого директора, членів Дирекції та членів Ревізійної комісії (строком на 5 років);
4)        створення, реорганізація i ліквідація госпрозрахункових підприємств та організацій, затвердження їх статутів та положень про них;
5)        затвердження річних результатів діяльності Асоціації, включаючи її госпрозрахункові підприємства, представництва та інші організації, затвердження звітів i висновків Правління, Президента, Дирекції (або Виконавчого директора) та Ревізійної комісії;
6)        відчуження майна Асоціації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків її майна;
7)        реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
8)        призначення, в разі необхідності, аудиторської перевірки.
9)        прийняття рішення про саморозпуск або реорганізацію Асоціації;
10)    розгляд інших найбільш важливих питань діяльності Асоціації.
4.3.6. Рішення Загальних зборів приймаються шляхом таємного чи відкритого голосування. З питань зазначених у пунктах 2), 6), 9) рішення приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів від кількості присутніх на Загальних зборах членів. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах членів. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписується Головою та секретарем Загальних зборів.
4.4. Правління Асоціації.
4.4.1. У період між Загальними зборами вищим керівним органом Асоціації є Правління. До складу Правління входять Президент Асоціації та члени Правління. Президент Асоціації очолює Правління. Питання про кількісний склад Правління приймається Загальними зборами.
4.4.2. Засідання Правління проводяться за необхідності, але не рідше двох разів у рік. Засідання Правління вважається правомочним за наявності на ньому більше половини його членів.
4.4.3. До компетенції Правління належить:
1)        координація роботи всіх ланок Асоціації на протязі року між Загальними зборами, керування поточною роботою Асоціації  відповідно до рішень Загальних зборів;
2)        організація виконання рішень Загальних зборів;
3)        розробка проектів програм діяльності Асоціації;
4)        прийняття рішення про прийняття до членів Асоціації або про виключення із членів Асоціації у випадках передбачених цим Статутом;
5)        скликання чергових та позачергових Загальних зборів, організація підготовки до Загальних зборів;
6)        прийняття рішення про створення та/або припинення відокремлених підрозділів Асоціації, координація їх діяльності та здійснення контролю за їх діяльністю;
7)        прийняття рішення про співпрацю з іншими організаціями та визначення форм і напрямків такої співпраці;
8)        затвердження зразків печаток, штампів, бланків, символіки Асоціації;
9)        визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
10)    здійснення господарського управління майном Асоціації та розпоряджання бюджетом Асоціації в межах рішень Загальних зборів;
11)    затвердження поточних планів роботи, кошторисів планових заходів, положень, інших внутрішніх документів Асоціації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів;
12)    затвердження положень та інших внутрішніх документів, які регламентують діяльність Асоціації, а також змін і доповнень до них;
13)    прийняття рішень про створення та припинення робочих органів Асоціації (постійні та тимчасові комісії, сектори, групи та ін.) для вирішення питань і завдань діяльності Асоціації, визначення їх компетенції і складу, затвердження положень, на підставі яких вони діють, призначення або заміщення членів цих органів;
14)    затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Асоціації;
15)    надання Загальним зборам звітів про використання коштів Асоціації;
16)    делегування Дирекції Асоціації виконання свої повноважень, які визначаються положенням "Про Дирекцію";
17)    розглядає і вирішує інші питання та здійснює інші функції згідно зі Статутом.
4.4.4. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Правління.
4.4.5. Для оперативного вирішення питань, за рішенням Президента Асоціації може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку проект рішення Правління надсилається Президентом електронною поштою кожному члену Правління. Протягом п’яти календарних днів кожний з членів Правління надсилає електронною поштою на електронну адресу Правління Асоціації свою точку зору на запропонований проект  рішення – «за», «проти», «утримався». У випадку відсутності, або затримки надання відповіді, вважається, що член Правління не прийняв участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Правління. Обговорення проекту рішення Правління може проводитись шляхом відео конференцій. Рішення Правління прийняте інтерактивним опитуванням, оформлюється протоколом, який підписує Президент, розміщується на сайті Асоціації та надсилається електронною поштою кожному члену Правління.
4.5. Президент Асоціації.
4.5.1. Президент Асоціації є вищою посадовою особою Асоціації.
4.5.2. Повноваження Президента Асоціації:
1)        керує роботою Правління, підписує рішення, що приймаються Правлінням;
2)        без довіреності діє від імені Асоціації та представляє її у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами та міжнародними організаціями;
3)        має право першого підпису фінансових документів;
4)        укладає від імені Асоціації договори та інші правочини;
5)        подає на затвердження Правління Асоціації внутрішні документи, що регламентують діяльність Асоціації (в межах компетенції);
6)        відкриває і закриває рахунки у відповідних установах банку, розпоряджається коштами та майном Асоціації в межах, встановлених чинним законодавством і Статутом Асоціації;
7)        здійснює інші розпорядчо-виконавчі функції та розглядає інші питання, що стосуються діяльності Асоціації.
4.5.3. Президент Асоціації видає накази та розпорядження.
4.5.4. У разі відсутності Президента його функції виконує заступник Президента, призначений Президентом зі складу членів Правління.
4.6. Дирекція Асоціації.
4.6.1. Дирекція є виконавчим органом Асоціації  в період між засіданнями Правління. Дирекція підзвітна Правлінню та Загальним зборам Асоціації. Дирекцію очолює Виконавчий директор.
4.6.2. Питання про кількісний склад Дирекції приймається Загальними зборами Асоціації. Дирекція може складатися лише з Виконавчого директора Асоціації, якщо таке рішення буде прийняте Загальними зборами Асоціації.
4.6.3. Засідання Дирекції проводяться за необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Дирекції вважається правомочним за наявності на ньому більше половини його членів.
4.6.4. Повноваження Дирекції:
1)        здійснює оперативне управління діяльністю Асоціації;
2)        забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Загальних зборів і Правління Асоціації;
3)        готує відповідні пропозиції з питань діяльності Асоціації для розгляду Правлінням та Загальними зборами Асоціації.
4.6.5. Дирекція діє на підставі положення "Про Дирекцію", яке затверджується Правлінням Асоціації.
4.6.6. Рішення Дирекції приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Дирекції.
4.6.7. Для оперативного вирішення питань, за рішенням Виконавчого директора може проводитись інтерактивне опитування. В цьому випадку проект рішення Дирекції надсилається Президентом електронною поштою кожному члену Дирекції. Протягом п’яти календарних днів кожний з членів Дирекції надсилає електронною поштою на електронну адресу Дирекції Асоціації свою точку зору на запропонований проект  рішення – «за», «проти», «утримався». У випадку відсутності, або затримки надання відповіді, вважається, що член Дирекції не прийняв участі в голосуванні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Дирекції. Обговорення проекту рішення Дирекції може проводитись шляхом відео конференцій. Рішення Дирекції прийняте інтерактивним опитуванням, оформлюється протоколом, який підписує Виконавчий директор, та надсилається електронною поштою кожному члену Дирекції.
4.7. Виконавчий директор Асоціації.
4.7.1. Виконавчий директор очолює Дирекцію Асоціації. Виконавчий директор підзвітний Правлінню та Загальним зборам Асоціації.
4.7.2. Повноваження Виконавчого директора:
1)        здійснює оперативне управління діяльністю Асоціації;
2)        забезпечує виконання рішень, постанов, резолюцій Загальних зборів і Правління;
3)        готує відповідні пропозиції з питань діяльності Асоціації для розгляду Правлінням та Загальними зборами Асоціації;
4)        за довіреністю діє від імені Асоціації та представляє її у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами та міжнародними організаціями;
5)        подає пропозиції до Правління щодо укладання договорів та інші правочинів;
6)        подає на затвердження Правління штатний розклад Асоціації, призначає та звільняє штатних працівників Асоціації;
7)        здійснює інші розпорядчо-виконавчі функції та розглядає інші питання, що стосуються діяльності Асоціації.
4.7.3. Виконавчий директор Асоціації видає накази в межах своїх повноважень.
4.8. Ревізійна комісія Асоціації.
4.8.1. Вищим контролюючим органом Асоціації є Ревізійна комісія, що складається з  Голови і двох членів, які обираються Загальними зборами.
4.8.2. До складу Ревізійної комісії не можуть входити  члени Правління та Дирекції Асоціації. У своїй діяльності Ревізійна комісія підзвітна тільки Загальним зборам Асоціації.
4.8.3. Ревізійна комісія:
1)        контролює фінансову і господарську діяльність Асоціації та її відокремлених підрозділів;
2)        контролює виконання положень Статуту, рішень Загальних зборів, перевіряє терміни і правильність проходження документів, роботу з листами, пропозиціями і заявами членів Асоціації;
3)        проводить періодичні та спеціальні перевірки фінансової діяльності та використання активів Асоціації;
4)        контролює своєчасність та повноту розгляду заяв та звернень членів Асоціації керівними органами.
4.8.4. Ревізійна комісія проводить перевірки не рідше одного разу на рік. Результати перевірок  розглядаються на засіданні  Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.
4.8.5. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб і членів Асоціації необхідні документи для проведення перевірок фінансової діяльності та використання активів Асоціації, вносити пропозиції на розгляд керівних органів Асоціації.
4.9. За рішенням Правління у структурі Асоціації можуть утворюватися інші тимчасові чи постійні робочі органи з окремих питань – комісії, ради, департаменти, комітети тощо. Компетенція та склад цих органів встановлюється окремими Положеннями, що затверджуються Правлінням Асоціації.
4.10. Порядок звітування керівних органів Асоціації перед її членами.
4.10.1. До порядку денного кожних чергових Загальних зборів Асоціації обов’язково включається звіт Президента, Правління, Дирекції (або Виконавчого директора) та Ревізійної комісії. На вимогу Ревізійної комісії, чи не менше як 2/3 членів Асоціації до порядку денного позачергових Загальних зборів Асоціації має бути включений звіт будь-якої посадової особи Асоціації. Ці звіти розміщуються на сайті Асоціації.
4.10.2. Президент, Правління, Дирекції (або Виконавчий директор) та Ревізійна комісія не рідше одного разу на рік інформують членів Асоціації про свою діяльність за відповідний період шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Асоціації.
4.10.3. Керівники відокремлених підрозділів звітують про свою діяльність на зборах членів відокремленого підрозділу не рідше одного разу на рік.
4.10.4. Усі керівні органи Асоціації мають у 30 денний термін надавати відповіді (письмово або електронною поштою) на запити членів Асоціації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.
4.11. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Асоціації та розгляду скарг.
4.11.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Асоціації, Президента, Правління, Дирекції, Виконавчого директора або Загальних зборів Асоціації шляхом подання письмової скарги в порядку передбаченому цим Статутом.
4.11.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Асоціації подається до Президента, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації який скаржиться, а також члена Асоціації, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.
4.11.3. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента, Дирекції, Виконавчого директора або іншого члена Дирекції подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також посадової особи чи членів органу управління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також посадової особи чи членів органу управління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.
4.11.4. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Правління, керівних органів відокремлених підрозділів Асоціації подається до Президента, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також посадової особи чи членів органу управління Асоціації чи її відокремленого підрозділу, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Президентом – повторна скарга подається до Загальних зборів Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також посадової особи чи членів органу управління Асоціації чи її відокремленого підрозділу, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.
4.11.5. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах Асоціації, є підставою для скликання таких Загальних зборів Асоціації протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.
4.11.6. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дії або бездіяльність Загальних зборів Асоціації до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

5. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ
5.1. Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Асоціації при наявності в певному територіальному утворенні не менше двох членів Асоціації, за пропозицією зборів членів Асоціації, які проживають в цьому територіальному утворенні. Ці ж збори простою більшістю голосів обирають Голову відокремленого підрозділу.
5.2. У кожному територіальному утворенні, за рішенням Правління Асоціації, може бути створений лише один  відокремлений підрозділ. Відокремлені підрозділи Асоціації не є юридичними особами.
5.3. Рішення Правління Асоціації про утворені відокремлені підрозділи Асоціації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.
5.4. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом. 
5.5. Вищим органом управління відокремлених підрозділів є Загальні збори членів відокремленого підрозділу, які скликаються не рідше одного разу на рік. Загальні збори членів відокремленого підрозділу вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів відокремленого підрозділу.
       До компетенції Загальних зборів членів відокремленого підрозділу відносяться наступні питання:
-   визначення основних напрямків діяльності відокремленого підрозділу, в межах визначених цим Статутом;
-   обрання Голови відокремленого підрозділу;
-   заслуховування звітів Голови відокремленого підрозділу.
-   розроблення заходів по забезпеченню виконання завдань та функцій, покладених на відокремлений підрозділ рішеннями керівних органів Асоціації.
       Рішення Загальних зборів членів відокремленого підрозділу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на зборах членів відокремленого підрозділу Асоціації.
5.6. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Голова відокремленого підрозділу.
       До компетенції Голови відокремленого підрозділу належить:
-   керівництво відокремленим підрозділом;
-   визначення необхідності, місця, строків проведення та порядку денного Загальних зборів відокремленого підрозділу, підготовка засідання Загальних зборів відокремленого підрозділу;
-   забезпечення виконання рішень Загальних зборів відокремленого підрозділу.
       До компетенції Голови відокремленого підрозділу Загальними зборами відокремленого підрозділу можуть бути віднесені й інші питання.
Голова відокремленого підрозділу має право діяти від імені Асоціації на підставі довіреності, виданої Президентом або Виконавчим директором Асоціації.
5.7. У випадку бездіяльності відокремленого підрозділу, порушення ним цього Статуту, законодавства, зменшення кількості членів відокремленого підрозділу менше 2 осіб, тощо, Правління Асоціації може прийняти рішення про закриття відокремленого підрозділу. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.
  
6.      КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ
6.1.  Асоціація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
6.2.  Кошти та майно Асоціації утворюються за рахунок:
-          вступних та  членських внесків членів Асоціації;
-          добровільних внесків та пожертвувань громадян, підприємств, організацій або установ (резидентів або нерезидентів), в тому числі в іноземній валюті;
-          надходжень від заснованих Асоціацією суб’єктів господарської діяльності;
-          коштів або  майна,  які  надходять  безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової або технічної допомоги, грантів;
-          пасивних доходів;
-          інших, не заборонених законодавством надходжень.
6.3.  Асоціація може мати у власності будинки, споруди, обладнання, інвентар, кошти, цінні папери, інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності Асоціації, реалізації її цілей і завдань.
6.4.  Асоціація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту.
6.5.  Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Асоціації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законодавством.
6.6.  Забороняється розподіляти отримані Асоціацією доходи (прибуток) або їх частину серед засновників, членів Асоціації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Асоціації та інших пов'язаних з ними осіб.
6.7.  Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності Асоціації, визначених цим Статутом.
6.8.  Асоціація, створені нею підприємства, установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому законодавством порядку.

7.      ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ
7.1. Зміни до Статуту Асоціації вносяться Загальними зборами Асоціації.
7.2. Зміни до Статуту Асоціації підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.      ПРИПИНЕННЯ  ДІЯЛЬНОСТІ  АСОЦІАЦІЇ
8.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється:
1) за рішенням Загальних зборів Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало більше 3/4 присутніх на ньому делегатів, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Асоціації.
8.2. Саморозпуск Асоціації.
8.2.1. Загальні збори Асоціації, які прийняли рішення про саморозпуск Асоціації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Асоціації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її ліквідації відповідно до цього Статуту.
8.2.2. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури ліквідації Асоціації як юридичної особи відповідно до вимог ст. 111, 112 Цивільного кодексу України.
8.3. Реорганізація Асоціації.
8.3.1. Реорганізація Асоціації здійснюється шляхами передбаченими чинним законодавством України.
8.3.2. Загальні збори Асоціації, які прийняли рішення про реорганізацію, утворюють комісію з реорганізації, яка з моменту набуття повноважень діє від імені Асоціації і забезпечує виконання процедури реорганізації згідно з чинним законодавством України.
8.4. Заборона Асоціації.
8.4.1. У випадку порушення Асоціацією вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 Закону України «Про громадські об'єднання» Асоціація може бути заборонена судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.
8.4.2. У разі прийняття рішення про заборону Асоціації майно, кошти та інші активи Асоціації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
8.4.3. Заборона Асоціації має наслідком припинення її діяльності у порядку, встановленому законодавством України.
8.5. У разі припинення Асоціації (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.


«Наші проекти»  

Назва проекту: "Зміцнення управління та фінансової стійкості національної системи природоохоронних                                    територій в Україні»
Роки реалізації: 2010- 2012
Організація, що фінансувала проект: Представництво ООН в Україні
Основні результати:
1.Проведено 5  тренінгів для працівників установ природно-заповідного фонду України з питань:
- організації еколого-просвітницької діяльності, 
- управління та охорони природними комплексами,
- розвитку рекреації,
- менеджмент-планування діяльності установ природно-заповідного фонду тощо;
2. Організовано і проведено ряд Всеукраїнських екологічних акцій «Чиста країна», «Марш парків», збереження рідкісних видів тварин і рослин.

Назва проекту: "Розробка Проекту організації території національного природного парку «Черемоський»                                 охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів".
Роки реалізації: 2013-2014
Організація, що фінансувала проект: Національний природний парк «Черемоський»
Основні результати:
Зроблено опис природних умов та ресурсів, розроблено заходи для збереження біорізноманіття, ландшафтів, розвитку рекреації, організації управління діяльністю НПП «Черемоський».
  
Назва проекту: «Clima East: Збереження та стале використання торфовищ»
Роки реалізації: 2013- 2015
Організація, що фінансувала проект: Представництво ООН в Україні
Основні результати:
1. ВГО «Асоціація природоохоронних територій України» було проведено 5-ть тренінгів для працівників установ природно-заповідного фонду України за напрямами:
- організація наукової діяльності в установах природно-заповідного фонду України
- організація рекреаційної і еколого-туристичної діяльності установами природно-заповідного фонду України
- організація діяльності служби державної охорони в установах природно-заповідного фонду України
- організаційні напрями екологічної просвіти в установах природно-заповідного фонду України.
- юридична практика в установах природно-заповідного фонду.
2. Розроблено Проект створення та створено регіональний ландшафтний парк «Ніжинський» у Чернігівській області.
3. Розроблено концепцію та впроваджено екологічну стежку в дендропарку «Тростянець».
3. Розроблено Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Ніжинський» охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів.
4. Розроблено методичні рекомендації щодо Проекту організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів регіонального ландшафтного парку.
5. Підготовлено та видано збірник статей «Заповідна справа в Україні: абсолютна заповідність чи європейська модель гармонії людини і природи?»